Väsentlig anknytning

Förvärv, genom förhandsbokning, av en bostad som på sikt är tänkt att användas som permanentbostad har inte ansetts medföra att förvärvarna blir obegränsat skattskyldiga i Sverige innan bosättning

Skatterättsnämnden i Sverige har hart att pröva fråga om  skattskyldighet om ett par som flyttat till Portugal 2017 och blivit begränsat skattskyldiga i Sverige.

Paret har bestämt sig för att köpa en bostad i Sverige för att från och med 2024–2025 ha möjlighet att kunna bo i en egen bostad vid tillfälliga besök här. Bostaden ska på sikt användas som makarnas permanentbostad.

Förvärvet är tänkt att ske genom en s.k. förhandsbokning av en ännu inte byggd bostad där makarna tecknar sig för en lägenhet med delbetalningar vid olika tidpunkter. Första delbetalningen sker i samband med förhandsbokningen och sista i samband med att lägenheten görs tillgänglig för köparen.

Frågan

Paret täller ett antal frågor för att få klarhet i om, och i så fall vid vilken tidpunkt, ett förvärv av en bostad på angivet sätt och syfte kan innebära att de anses få väsentlig anknytning till Sverige.

Paret anser inte att de genom förvärvet kan få väsentlig anknytning till Sverige och att de inte kan bli obegränsat skattskyldiga här före det att de bosätter sig i bostaden.

Skatteverket har ingen annan uppfattning.

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § första stycket 1 och 3 inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att en person är obegränsat skattskyldig om den är bosatt i Sverige eller om den tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här, om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om personen har sin familj här, om personen bedriver näringsverksamhet här, om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om personen har en fastighet här, och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Vid prövningen ska det göras en samlad bedömning i det enskilda fallet varför alla omständigheter av betydelse måste beaktas (se prop. 1984/85:175 s. 13).

Beträffande bostäder i Sverige framgår av praxis att om en tidigare permanentbostad behålls efter utflyttningen medför det normalt väsentlig anknytning hit (se t.ex. HFD 2012 not. 51). Enbart innehav av en fritidsbostad inrättad för åretruntbruk ger däremot i regel inte väsentlig anknytning (se t.ex. RÅ 1992 not. 367 och HFD 2020 not. 27).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i detta ärende är ytterst om förvärv av en bostad som på sikt är tänkt att användas som permanentbostad kan anses medföra att förvärvarna blir obegränsat skattskyldiga i Sverige innan bosättningen.

Ansökan har sin grund i att förekomst av permanentbostad i Sverige i praxis bedömts ha stor betydelse vid prövningen av väsentlig anknytning. Detta gäller emellertid i situationer då någon behåller en tidigare permanentbostad efter att ha flyttat ut från landet. Personen anses då på ett påtagligt sätt ha visat att man inte är beredd att helt bryta banden med Sverige. Denna omständighet har utgjort en tungt vägande faktor vid en sådan samlad bedömning av anknytningen till Sverige som ska innefatta alla omständigheter av betydelse för bosättningen (se RÅ 2009 not. 84).

I en situation som den nu aktuella gör detta resonemang sig inte gällande. Det finns då inte skäl att lägga motsvarande vikt vid förvärv av en bostad som i framtiden ska användas som permanentbostad.

Vid en samlad bedömning i detta fall kan makarna (…) inte anses få väsentlig anknytning till Sverige vid förvärv av en bostad på angivet sätt och i angivet syfte.

Kommentar

Bedömningen förefaller helt korrekt utifrån rådande omständigheter i aktuellt fall. I alla fall av utflyttning och återflytt rekommenderas en noggrann analys av rådande omständigheter för en korrekt skatterättslig bedömning för att undvika obehagliga överraskningar.

Har du frågor om skatter vid flytt från Sverige eller återflytt är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 0034 601 01 97 97  eller 070 367 20 60
Robert Lindgren
Skattejurist

Diarienummer: 45-22/D
Publiceringsdatum: 2022-06-23